Лизинг

Физически лица

Условия на кредита

Размер - до 20 000 лева.
Максимален срок За да се намали месечната анюитетна вноска по изплащане на кредита, с цел да се облекчи месечният бюджет на клиентите, максималният срок за погасяване на кредитите е до 60 месеца.
Валута - български лева.
Максимален срок за получаване на отговор Само 2 работни дни след представяне на всички необходими документи в Банката клиентът вече знае дали ще може да разчита на средствата.
Начин на изплащане С оглед на по-лесно планиране на месечните разходи на домакинството, изплащането на кредита се извършва на равни месечни вноски (анюитети) през целия период на кредита. Допустимо е и предсрочно погасяване на част от дължимата главница или на цялата главница. Кредитополучателят заплаща такса върху предсрочно погасената част от главницата, без да дължи договорените лихви върху предсрочно погасената сума. Минималната сума на всички предсрочни погашения е равна на две месечни погасителни вноски по кредита, но не по-малко от 500 лв.
Обезпечение За обезпечаване на кредита кредитополучателят издава запис на заповед, на който се подписва авалист, както следва: - за кредит в размер до 10 000 лева се изисква един авалист; - за кредит в размер над 10 000 лева се изискват двама авалисти и застраховка "ЖИВОТ" на кредитополучателя.

Такси и комисиони

Такса за предварително проучване и разглеждане 10 лв.
Еднократна комисиона за управление 2% от размера на отпуснатия кредит
Комисиона при предсрочно погасяване 5% от размера на предсрочно погасената главница
Комисиона за предоговаряне 1%
Наказателна лихва при просрочие договорена лихва 20%
Застраховка "ЖИВОТ" за кредити над 10 000 лв. заплаща се от кредитополучателите

Изисквания към кредитополучателите

За потребителски кредит може да кандидатства всеки български гражданин, който отговаря едновременно на следните условия: - да е дееспособно физическо лице на възраст между 18 и 65 години; - да работи по трудово или приравнено към него правоотношение за неопределен срок или по договор за управление и контрол. Доходи: Изискванията ни към доходите на лицето, което кандидатства за този вид кредити, са да бъдат документално доказани.
Месечна вноска Необходим доход на домакинството
до 150 лв. 150 лв. + месечната вноска по кредита
150 - 300 лв. 2.00 пъти месечната вноска по кредита
300 - 600 лв. 1.75 пъти месечната вноска по кредита
над 600 лв. 1.50 пъти месечната вноска по кредита

Изисквания към авалистите

възраст - 18 - 65 год.
доход - доходът на авалиста трябва да отговаря на изискванията към кредитополучателя; - когато записът на заповед се авалира от две лица, доходът им трябва да отговаря на изискването за кредитополучател, като се взема предвид половината от месечната вноска.

Необходими документи

  • Молба
  • Приложения към молбата
  • Копие от документите за самоличност на кредитополучател/авалист
  • Копие от Трудов договор на кредитополучател/авалист
  • Копие от Трудова книжка на кредитополучател/авалист
  • Служебна бележка за нетните доходи за последните 6 месеца на кредитополучател/авалист
  • Документи, доказващи имущественото състояние (препоръчително)
  • Други документи по преценка на Банката

За изчисляване на месечната погасителна вноска може да използвате и кредитния калкулатор.